Regulamin Sklepu

 §1

Niniejszy regulamin określa warunki i zasady zamawiania produktów przez Klientkę/Klienta, dostarczania produktów przez Sprzedającego oraz kosztów przesyłki i zapłaty za dostarczone produkty.

 1. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich umów (w tym umowy sprzedaży i dostawy) zawartych za pośrednictwem sklepu internetowego www.denimbox.pl.
 2. Denimbox Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, adres: 94-128 Łódź, ul. Gimnastyczna 148, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łódź-Śródmieście XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000511230, NIP: 7262654404, REGON: 101784360, umożliwia kupowanie towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet) – pod adresem internetowym: www.denimbox.pl. 
 3. Administratorem danych osobowych Klienta jest Denimbox Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, 94-128, ul. Gimnastyczna 148, biuro@denimbox.pl.

§2

Definicje 

Kupujący – osoba fizyczna składająca zamówienie na stronie sklepu www.denimbox.pl;
Sprzedający – sklep www.denimbox.pl, prowadzony przez Spółkę DENIMBOX Sp. z o.o.,
Konto – konto zakładane przez Kupującego;
Zamówienie – Zamówienie złożone przez Kupującego na stronie internetowej www.denimbox.pl;
Potwierdzenie – wiadomość przesłana za pośrednictwem poczty e-mail zawierająca potwierdzenie złożenia zamówienia,
Potwierdzenie zamówienia – wiadomość przesłana za pośrednictwem poczty e-mail, zawierająca potwierdzenie przyjęcia do realizacji złożonego zamówienia, przy czym w wiadomość musi posiadać nagłówek „Potwierdzenie przyjęcia zamówienia”.
Umowa – umowa sprzedaży produktów oferowanych przez Sprzedającego
Dzień roboczy – dzień nie będący sobotą, niedzielą, ani żadnym dniem ustawowo wolnym od pracy.

§3

Oświadczenia 
 1. Kupujący oświadcza, że akceptacja niniejszego regulaminu oznacza brak zastrzeżeń do zaakceptowanego regulaminu i nie wnosi do niego żadnych poprawek.
 2. Kupujący oświadcza, że jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Kupujący oświadcza, że ma stałe miejsce zamieszkania na terytorium RP.
 4. Sprzedający oświadcza, że wszystkie towary znajdujące się w ofercie sklepu są fabrycznie nowe i wolne od wad. 
 5. Informacje dotyczące promocji obowiązujących w sklepie będą zamieszczone na stronie internetowej sklepu. 

§4

Rejestracja
 1. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest do zarejestrowania Konta na stronie internetowej sklepu Sprzedającego – www.denimbox.pl.
 2. Konto zakładane jest ze pośrednictwem strony internetowej www.denimbox.pl
 3. Kupujący ma prawo utworzyć tylko jedno konto. 
 4. Aby założyć Konto, Klient obowiązany jest postępować zgodnie z instrukcją znajdującą się w zakładce „Zaloguj się” znajdującej się na stronie głównej sklepu.
 5. Kupujący obowiązany jest do uzupełnienia w czasie rejestracji wszystkich pól oznaczonych czerwoną gwiazdką, w szczególności pola zawierającego numer telefonu Kupującego, a następnie obowiązany jest wybrać przycisk „zarejestruj się”. 
 6. Kupujący oświadcza, że wszystkie podawane przez niego informacje umożliwiające realizację zamówienia są zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. 
 7. W przypadku podania danych nieprawdziwych, niedokładnych lub nieaktualnych Sprzedający ma prawo pozbawić Klienta prawa do korzystania z serwisu. 
 8. Ponowna rejestracja Klienta uprzednio pozbawionego prawa do korzystania z serwisu jest możliwa jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Sprzedającego.

§5

Zawarcie umowy
 1. Informacje podawane przez Sprzedającego o dostępnych w sklepie produktach, w tym dokładny opis właściwości towaru, opis materiałów, z których jest zrobiony stanowi zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. 
 2. Po wybraniu produktu, który ma zostać zamówiony na stronie wyświetli się cena jednostkowa produktu, zawierająca aktualnie obowiązującą stawkę podatku od towaru i usług VAT. Do ceny końcowej należy doliczyć koszty przesyłki. 
 3. Cena towaru wyrażona jest w walucie obowiązującej na terytorium RP. 
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego, wprowadzania nowych zmian zgodnych z normami Kodeksu cywilnego i przepisami innych ustaw, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie naruszają praw osób, które zawarły umowę sprzedaży towarów przez Sprzedającego przed dokonaniem wyżej wymienionych zmian. 
 5. Koszty przesyłki na terenie Polski są następujące: 9,99 PLN w przypadku wyboru dostawy przesyłką kurierską DHL za przedpłatą, 19,99 PLN w przypadku wyboru dostawy przesyłką kurierską DHL za pobraniem.
 6. W przypadku zamówienia opłaconego z góry, którego wartość jest wyższa niż 99,00 PLN koszty przesyłki pokrywa Sprzedający.
 7. Podczas składania zamówienia kupujący obowiązany jest wybrać rozmiar i ilość zamawianego towaru w stosownej zakładce strony internetowej, a następnie dodać zamawiany towar do „koszyka”.
 8. Po umieszczeniu wybranych towarów w „koszyku”, Kupujący ma prawo modyfikować zamówienie, dane teleadresowe, dane do faktury, metodę płatności, jak i sposób wysyłki do momentu zatwierdzenia zamówienia przyciskiem „zatwierdź zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. 
 9. Po dokonaniu wyboru towaru, jego ilości i rozmiaru, Kupujący obowiązany jest wysłać zamówienie, stanowiące wiążącą ofertę zakupu towarów, do momentu przesłania przez Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia lub do chwili wysłania przez Kupującego oświadczenia o cofnięciu zamówienia, w zależności od tego, co nastąpi pierwsze. 
 10. Zamówienia mogą być składane 24 godziny na dobę, przy czym Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek braku możliwości składania zamówień w wyniku niefunkcjonowania sklepu internetowego z powodów technicznych. 
 11. Promocje w sklepie www.denimbox.pl nie łączą się ze sobą. W przypadku towarów przecenionych żaden dodatkowy rabat nie ma zastosowania. 
 12. Aby doszło do zawarcia umowy, zamówienie musi zostać potwierdzone przez sprzedającego, poprzez wysłanie wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Brak wysłania przez sprzedającego wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia, w terminie 5 dni roboczych od daty jego złożenia oznacza, że zamówienie nie zostało przyjęte. 
 13. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona ilość towaru, zamówienia będą realizowane według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych sprzedażą promocyjną lub wyprzedażową. 
 14. Sprzedający ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, bez podania przyczyny, lub zaoferować Kupującemu towar alternatywny. W przypadku zaoferowania towaru alternatywnego konieczne jest złożenie ponownego zamówienia przez Kupującego.
 15. Składając zamówienie Kupujący oświadcza, że wszystkie podane przez niego dane są zgodne z prawdą. 

§6

Sposób płatności
 1. Kupujący za złożone zamówienie może zapłacić: przelewem tradycyjnym, przelewem elektronicznym, za pomocą usługi Płatności Shoper®/Karty płatnicze lub za pobraniem.
 2. Wszelkie płatności pochodzenia zagranicznego realizowane będą jedynie za pośrednictwem usługi Płatności Shoper®. 
 3. Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:

Karty płatnicze:

- Visa

- Visa Electron

- MasterCard

- MasterCard Electronic

- Maestro

 1. Dane związane z dokonaniem transakcji za pomocą kart kredytowych przesyłane są w bezpiecznym i szyfrowanym połączeniu (SSL 128 bitów).
 2. Podmiotem świadczącym opisane w Regulaminie usługi drogą elektroniczną jest Blue Media spółka akcyjna z siedzibą w Sopocie przy ulicy Haffnera, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320590, NIP 585-13-51-185, Regon 191781561, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 PLN (w całości opłaconym), nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego i wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych pod numerem IP17/2013.
 3. Kupujący wykonując przelew zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej ilości środków pieniężnych umożliwiających realizację płatności.
 4. Zamówienie z zadeklarowaną płatnością przelewem zostanie anulowane, jeśli w terminie 5 dni, licząc od dnia złożenia zamówienia, na rachunek bankowy Sprzedającego nie wpłyną środki przekazane przez Kupującego w ilości wystarczającej do zapłaty za złożone zamówienie. 
 5. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 6. Sprzedający do każdej zakupionej rzeczy załącza fakturę VAT.

§7

Dostawa
 1. Dostawa poza terytorium Polski możliwa jest jedynie na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Kupującym i Sprzedającym, której wszystkie istotne elementy będą ustalane indywidualnie z Kupującym. 
 2. Sprzedający w stosunku do osób innych, niż konsumenci w zakresie dopuszczonym przepisami prawa, nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, roszczenia, koszty, szkody, opłaty lub wydatki wynikające z opóźnienia w dostawie,
 3. Kupujący zobowiązuje się do sprawdzenia towaru w chwili dostawy oraz podpisania potwierdzenia odbioru towaru o ile będzie to od niego wymagane. 
 4. Jeśli dostarczenie zamówionego towaru do miejsca wskazanego przez Kupującego będzie niemożliwe, Sprzedający obowiązany jest do przesłania zawiadomienia o zaistniałej sytuacji do Kupującego. Zależnie od wyboru Kupującego umowa zostanie anulowana lub towar zostanie wysłane w inne miejsce wskazane przez Kupującego, o ile dostarczenie towaru w nowe miejsce będzie możliwe. 
 5. Towar wysyłany jest przez Sprzedającego w opakowaniu standardowym. Wszelkie niestandardowe opakowania wymagają akceptacji Sprzedającego i opłaty dodatkowej.
 6. Ryzyko uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego w chwili dostarczenia mu towaru. 
 7. Jeżeli w czasie realizacji zamówienia i przygotowywania dostawy wystąpi brak towaru zamówionego przez Kupującego, Sprzedający niezwłocznie powiadomi Kupującego o niemożliwości realizacji zamówienia lub jedynie częściowej możliwości realizacji zamówienia. 
 8. Jeśli towar nie został przekazany przez podmiot świadczący usługi kurierskie lub pocztowe Kupującemu z jego winy, ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego z chwili, gdy przekazanie mu towaru stało się możliwe. 
 9. Jeśli dostawa zamówionego towaru była awizowana Kupującemu, a Kupujący pomimo upływu 14 dni od daty pierwszej awizacji towaru, nie odebrał przesyłki, Sprzedającemu przysługuje prawo do: a) naliczenia opłaty za magazynowanie wysłanego towaru, b) odstąpienia od umowy.
 10. Sprzedający może wykonać jedną lub dwie czynności jednocześnie opisane w §7 pkt. 9 a) i b). 
 11. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedający obowiązany jest do zwrotu wpłaconej kwoty.
 12. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

§8

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość 
 1. Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania towaru, bez konieczności podawania przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas [DENIMBOX Sp. z o.o. Dział Reklamacji i Zwrotów, ul. Gimnastyczna 148, 94-128 Łódź, telefon: (+48) 883 22 99 99, e-mail: biuro@denimbox.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Kupujący może skorzystać z gotowego formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość, który znajduje się na stronie internetowej sklepu www.denimbox.pl w zakładce Formularze.
 5. Termin określony w §8 pkt. 1 uważa się za zachowany jeśli oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość zostanie nadane najpóźniej w 14 dniu, licząc od dnia otrzymania zamawianego towaru.
 6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni roboczych od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 7. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość przez Kupującego wpłacona kwota zostanie zwrócona w terminie 14 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość przez Sprzedającego.
 9. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy ponosi Kupujący.
 10. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w przypadku niedotrzymania warunków umowy przez Kupującego.
 12. Sprzedający może odstąpić od umowy zawartej na odległość, jeżeli zamówiony towar nie jest dostępny. W takim wypadku Kupującemu zwrócona zostanie wpłacona kwota. 
 13. Jeśli po otrzymaniu wiadomości zawierającej potwierdzenie przyjęcia zamówienia Kupujący stwierdzi, iż doszło do pomyłki przy składaniu zamówienia, może wysłać zgłoszenie na adres: biuro@denimbox.pl. 
 14. Sprzedający nie jest zobowiązany do zmiany zamówienia zgodnie z instrukcjami Kupującego, w takim wypadku Kupującemu przysługiwać będzie prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość chyba, że od dnia doręczenia zamówionego towaru upłynęło więcej niż 14 dni. 
 15. W przypadku zaistnienia stanu faktycznego opisanego w §7 pkt. 8 Kupujący ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w części lub całości.
 16. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
– umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; – umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; – umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; – umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; – umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; – umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; – umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; – umowy zawartej na aukcji publicznej;

§9

Gwarancja, produkty wadliwe
 1. Zgodnie z przepisami, wszystkie towary objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością Sprzedawcy za zgodność towaru z umową. 
 2. Kupujący ma prawo złożyć reklamację ze względu na niezgodność dostarczonego mu towaru z umową. 
 3. Jeżeli dostarczony został towar, którego rozmiar jest niezgodny z rozmiarem zamówionym, zastosowanie ma procedura wymiany, a nie reklamacji. 
 4. Różnice w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, wynikające z różnicy w ustawieniu parametrów monitora, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach, są podstawą do dokonania zwrotu w terminie i na zasadach określonych w §8 pkt. 1. 
 5. W razie otrzymania towaru niezgodnego w umową, Kupujący obowiązany jest do wypełnienia oświadczenia znajdującego się na stronie internetowej sklepu www.denimbox.pl w zakładce Formularze. i przesłania go, razem z towarem niezgodnym z umową, na adres: DENIMBOX Sp. z o.o. Dział Reklamacji i Zwrotów, ul. Gimnastyczna 148, 94-128 Łódź.
 6. Koszty związane z odesłaniem towaru zostaną zwrócone Kupującemu po pozytywnym rozpoznaniu reklamacji.
 7. Do odsyłanego towaru i oświadczenia Kupujący obowiązany jest dołączyć dowód zakupu w postaci paragonu, faktury VAT lub wyciągu z rachunku bankowego potwierdzającego zakup towaru niezgodnego z umową.
 8. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni roboczych, licząc od dnia dostarczenia towaru wraz z formularzem reklamacyjnym wraz z opisem przyczyny reklamacji. 
 9. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią, w której zostaną wskazane przyczyny nieuwzględnienia reklamacji. 
 10. Przesyłki wysyłane na koszt Sprzedającego nie będą odbierane chyba, że wcześniej nastąpiły inne pisemne ustalenia. 
 11. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe rozpakowanie towaru, jego niewłaściwe przechowywanie i użytkowanie.

§10

Pozasądowe metody rozwiązywania sporów
Platforma ODR
 1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§11

Postanowienia końcowe
 1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.denimbox.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez dołączenie Klientowi do przesyłki zawierającej Towar faktury VAT.
 2. Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają zastosowania w odniesieniu do przedsiębiorców w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.
 3. Niniejszy regulamin stanowi część zawieranej umowy pomiędzy Kupującym i Sprzedającym. 
 4. Wiążąca dla stron umowy jest treść regulaminu obowiązująca w chwili zawarcia umowy.
 5. Wykorzystanie niniejszego regulaminu w całości lub w części bez zgody autora jest naruszeniem prawa autorskiego, a sprawca ponosi odpowiedzialność karną regulowaną przepisami art. 115 – 123 ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 roku nr 90 poz. 631 z późniejszymi zmianami).

 

02.2016

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl